Mediation in the Reflection of Law and Society

European Perspectives

Lenka Holá, Martina Urbanová, Miloš Večeřa, David Fiedor, Jan Holas

Rodinná mediace v České republice

Monografie je knižním výstupem reprezentativního výzkumu mediace v České republice, kdy české podmínky jejího výkonu staví do širších evropských souvislostí. Říká, že pro rozvoj mediace je potřeba vytvořit příznivější sociálněkulturní a právní klima. K tomuto závěru dochází tým autorů prostřednictvím teoretickoprávní, kulturní, sociální, systémové a prostorové analýzy využívání mediace v právní praxi zemí EU. Na základě časoprostorové analýzy a modelů mediace uplatňovaných v zemích EU poukazuje na sociální a kulturní důvody roztříštěnosti jejích právních úprav a ukazuje, jaké cesty jsou k dispozici na podporu účinného uplatňování mediace ve společenské praxi. Analýza mediace ze tří hledisek - jako prostředku zlepšení přístupu občanů ke spravedlnosti, jako prostředku uplatňování sociální spravedlnosti ve společnosti a jako prostředku restorativní justice - má v dnešní globální společnosti mimořádnou hodnotu. Kombinací zkoumání teoretických determinant mediace a empirické studie rozsahu jejího využívání v evropském prostoru je zásadní přínos této knihy pro právní teorii a praxi mediace nesporný.

Info vydavatele

Koupit knihu

Wolters Kluwer